REACH

ford reach cover image

Spoločnosť Ford sa zaviazala podporovať zodpovednú výrobu, manipuláciu a používanie výrobkov.

Preto podporujeme základné ciele nariadenia REACH, nariadenie Európskej únie, ktoré sa týka registrácie, hodnotenia, autorizácie a obmedzovania chemických látok.

Podporujeme hlavne nariadenia (ES) č. 1907/2006 článok 33 ods. 1. To preto, že nariadenie sa týka látok vzbudzujúcich veľké obavy (SVHC), ktoré sú uvedené na aktuálnom kandidátskom zozname pre autorizáciu.

Ak tieto látky existujú vo výrobku, je dôležité zabezpečiť ich bezpečné používanie. Nariadenie je preto navrhnuté tak, aby zákazníkom umožnilo prijať všetky vhodné opatrenia na riadenie rizík, t.j. cieľu, ktorý sme srdečne podporili.

SUV a CROSSOVER vozidlá

Mestské vozidlá

Hybridné a elektrické vozidlá

Úžitkové vozidlá

Rodinné vozidlá

Manažérske vozidlá

Športové vozidlá