ZÁRUKA A ASISTENCIA

Značka Ford na Slovensku poskytuje zdarma k vybraným vozidlám Ford predĺženú záruku Ford Protect. Prvé dva roky je vozidlo kryté základnou zárukou ako doteraz. S kúpou vybraného nového vozidla však zákazník získava aj predĺženú záruku Ford Protect, ktorá pokrýva obdobie do 5. roku prevádzky alebo do najazdenia 120 000 km pri osobných vozidlách, alebo až do najazdenia 200 000 km podľa modelu úžitkového vozidla. Platí to, čo uplynie skôr. 

PODMIENKY PREDĹŽENEJ ZÁRUKY FORD PROTECT

Nižšie nájdete úplné znenie aktuálnych a platných záručnych podmienok k predĺženej záruke Ford Protect na nové vozidlo značky Ford predané autorizovaným predajcom spoločnosti Summit Motors Slovakia, spol. s r.o.
Rozsah záruky

V prípade materiálovej alebo výrobnej chyby na vozidle bude príslušný diel bezplatne opravený alebo vymenený, pokiaľ sa na neho nevzťahuje výluka zo záruky podľa časti „Výluky zo záruky“. V prípade potreby je zahrnutý odťah vozidla k najbližšiemu autorizovanému servisu Ford do výšky nákladov max. 145 eur bez DPH. Záruka sa poskytuje na krytie obdobia uvedeného na prednej strane tohto certifikátu v časti “Typ predĺženej záruky Ford Protect“.alebo do zrušenia podľa časti „Zrušenie záruky Ford Protect“. Uplynutím obdobia, na ktoré bola predĺžená záruka poskytnutá resp. najazdením dohodnutého maximálneho počtu km, podľa toho, čo nastane skôr alebo jej zrušením podľa časti „Zrušenie záruky Ford Protect“ zaniká predĺžená záruka vo vzťahu k vozidlu, ako aj všetkým jeho súčastiam, súčiastkam a dielom, a to bez ohľadu na to, či tieto boli počas trvania predĺženej záruky vymenené alebo nie. Záruka sa poskytuje prvému kupujúcemu vozidla a s doleuvedenými obmedzeniami zostáva v platnosti i pri ďalšom predaji vozidla. Rozhodujúcim dňom začiatku predĺženej záručnej doby je dátum dodania vozidla, uvedený v Záručnej a servisnej knižke alebo dátum prvej registrácie. Platí skorší dátum. Táto záruka je platná v Slovenskej republike a v ostatných európskych krajinách, uvedených nižšie.

Výluky zo záruky

Zo záruky sú vylúčené: vady na vozidle, ktoré vznikli z nedbanlivosti, v dôsledku neprimeraného používania, úprav alebo použitia vozidla na súťažné účely alebo preteky (rely), vady na vozidle, používanom ako taxislužba, vady, ktoré vznikli v dôsledku dopravnej nehody, nedostatku vody alebo oleja alebo pôsobenia mrazu, vady na dieloch a častiach, ktoré nezodpovedajú rozsahu dodávky od výrobcu, akékoľvek vady, ktoré boli zapríčinené poruchou celkov alebo častí, na ktoré sa záruka nevzťahuje, všetky nastavovacie, vyvažovacie a čistiace práce, odstraňovanie zvyškov po spaľovaní a akékoľvek práce týkajúce sa diagnostikovania a údržby vozidla, akékoľvek nároky na odstúpenie od kúpnej zmluvy na nové vozidlo (zrušenie zmluvy), zníženie kúpnej ceny (zľava) alebo výmenu vozidla, akékoľvek nároky na náhradu nepriamych škôd, akékoľvek opravy karosérie a laku, skiel a čalúnenia, ako aj vnútorného a vonkajšieho obloženia a líšt; opravy zatekania vody a vnikania vzduchu cez netesnosti, vykonané opravy nasledujúcich dielov, ktoré podliehajú bežnému opotrebeniu, ako napríklad: výfuková sústava, vzduchové filtre, brzdové doštičky, kotúče, olejové filtre, brzdové čeľuste, bubny, peľové/pachové filtre, akumulátory, batérie, zavesenia McPherson, kolesá, pneumatiky, zapaľovacie sviečky, svetlá a žiarovky, poistky, tlmiče pruženia, pomocné hnacie remene, lišty stieračov, palivové filtre, batérie, spojka. Zo záruky na vozidlá BEV (elektrický pohon), PHEV (plug-in Hybrid), FHEV (hybridný pohon) sú ďaľej vylúčené: vysokonapäťová kabeláž akumulátora a vysokonapäťový akumulátor. 

Všetky ostatné komponenty vysokonapäťových systémov sú kryté zárukou Ford Protect pre vozidlá BEV, HEV a PHEV. 

Podmienky záruky

Nároky zo záruky sa môžu uplatňovať len v autorizovaných servisoch Ford pri splnení nasledovných podmienok: údržba vozidla bola vykonávaná v súlade s požiadavkami Servisnej a záručnej knižky, správna údržba je potvrdená v Servisnej a záručnej knižke Ford k vozidlu alebo v databáze elektronických servisných záznamov Ford a musí sa predložiť certifikát o predĺženej záruke Ford.

Postup pri uplatnení záruky

Pokiaľ nastane vada, ktorá sa má odstrániť na základe tejto záruky, vozidlo sa musí bezodkladne dať k dispozícii autorizovanému servisu Ford na jej odstránenie. Pri cestách vzdialených od domova alebo v zahraničí je potrebné vyhľadať najbližší autorizovaný servis Ford. Vadná súčiastka sa bezplatne opraví alebo vymení za originálny alebo výmenný diel značky Ford alebo Motorcraft. Ak by v prípade pochybnosti bolo potrebné vadný diel zaslať do spoločnosti Ford na posúdenie, môže autorizovaný servis Ford žiadať úhradu plnej ceny za opravu vozidla. Ak posudok potvrdí, že na odstránenie príslušnej vady sa záruka vzťahuje, úhrada za opravu sa zákazníkovi vráti späť. V prípade odťahu vozidla, náklady na odtiahnutie vozidla hradí zákazník v plnej výške. Kópiu dokladu o zaplatení odovzdá servisu, ktorý po preverení oprávnenosti odťahu dodatočne uhradí zákazníkovi tieto náklady, maximálne však do vyššie uvedenej čiastky. V prípade odťahu v zahraniční zákazník odovzdá kópiu dokladu svojmu servisu Ford v SR. Všetky vymenené diely sa stávajú vlastníctvom autorizovaného dílera Ford. Akékoľvek náklady, vzniknuté ako výsledok opráv v servisoch, ktoré nie sú autorizovanými servismi Ford, nebudú preplatené. Záručné opravy sa môžu vykonať aj v autorizovaných servisoch Ford v doleuvedených európskych krajinách. V niektorých krajinách však servis značky Ford môže požiadať o úhradu záručnej opravy. V takom prípade je potrebné predložiť podrobnú faktúru a vadné diely vášmu dílerovi Ford. Díler vám zariadi uhradenie príslušnej faktúrovanej čiastky.

Zrušenie záruky Ford Protect

Počas doby trvania záruky Ford Protect máte právo kedykoľvek zrušiť túto záruku. Pokiaľ sa rozhodnete záruku Ford Protect zrušiť, môžete tak urobiť u vášho autorizovaného dílera Ford.


Zoznam krajín, v ktorých sa dá uplatniť záruka

Albánsko, Andora, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gibraltar, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Kosovo, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Macedónsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina a Veľká Británia.

ZÁRUKA VÝROBCU VOZIDIEL FORD

Na vozidlá, originálne dielce a príslušenstvo Ford poskytujeme nasledujúce záruky: 2-ročná záruka na nové vozidlá Ford, 2-ročná záruka na originálne dielce a príslušenstvo Ford, 2-ročná záruka na chyby laku, 8-12 ročná záruka proti prehrdzaveniu karosérie v závislosti od modelu: pre Ka 8 rokov, pre Transit Connect, Tourneo Connect 10 rokov, pre Fiesta, B-MAX, Focus, C-MAX, Kuga, Edge, Mondeo, S-MAX, Galaxy, Ranger, Transit Courier, Tourneo Courier, nový Transit Connect, nové Tourneo Connect, Transit Custom, Tourneo Custom a Transit je to 12 rokov. Podrobné záručné podmienky sú uvedené v servisnej a záručnej knižke, ktorá je súčasťou každého vozidla prípadne si ich môžete stiahnuť aj z tejto stránky.

Základná záruka

Vaše vozidlo Ford disponuje základnou zárukou Ford, ktorá sa uplatňuje prostredníctvom autorizovaných dílerov spoločnosti Ford. Ak akýkoľvek diel vášho vozidla vyžaduje opravu alebo výmenu z dôvodu výrobnej vady, tento diel bude opravený alebo vymenený bezplatne ktorýmkoľvek autorizovaným dílerom Ford, bez ohľadu na zmenu vlastníka vozidla počas záručnej doby. Na pneumatiky poskytuje záruku priamo ich výrobca a preto nie je krytá zárukou Ford. Váš autorizovaný díler Ford vám napriek tomu pomôže pri vybavovaní reklamácie na pneumatiky. Záruka na vozidlo začína plynúť dňom prvej registrácie vozidla, zvyčajne dňom doručenia vozidla koncovému zákazníkovi. Ak vozidlo kupuje sprostredkovateľ, záručná doba začne plynúť od okamžiku prevzatia vozidla sprostredkovateľom. Poznámka: Záručná doba na predvádzacie vozidlá dílera začína plynúť dňom, keď je vozidlo uvedené do činnosti (nie v deň, keď je vozidlo predané koncovému zákazníkovi ako jazdené). Záručná doba vzťahujúca sa na vaše vozidlo je uvedená na vnútornej strane predného obalu tejto knižky. Na originálne príslušenstvo značky Ford, namontované či už spoločnosťou Ford alebo autorizovaným dílerom Ford pred odovzdaním nového vozidla prvému zákazníkovi platí rovnaká základná záruka Ford, ako aj prípadná voliteľná predĺžená záruka. Príslušenstvo inej značky nie je kryté touto zárukou Ford. Poznámka: Náklady na opravu alebo výmenu nezávislého kúrenia značky Webasto, rozširujúcich súprav na nezávislé kúrenie značky Eberspacher a navigačných systémov Becker môžu byť reklamované cez spoločnosť Ford.

Záruka na lak karosérie

Vaše vozidlo Ford disponuje základnou zárukou Ford na lak karosérie, ktorá sa uplatňuje prostredníctvom autorizovaných dílerov spoločnosti Ford. Ak si lakovaný povrch karosérie vozidla vyžaduje ošetrenie kvôli výrobnej vade, nevyhnutné opravy sa vykonajú zdarma v ktoromkoľvek autorizovanom servise Ford, bez ohľadu na zmenu vlastníka vozidla počas záručnej doby. Záruka na lakovaný povrch karosérie vozidla má rovnakú dobu trvania ako základná záruka Ford.

Záruka na prehrdzavenie

Vaše vozidlo disponuje zárukou na prehrdzavenie, ktorá sa uplatňuje u autorizovaných dílerov Ford. Ak je akýkoľvek pôvodný diel karosérie prehrdzavený, takýto prehrdzavený diel alebo diely bude opravený alebo vymenený ktorýmkoľvek autorizovaným servisom Ford úplne bezplatne, bez ohľadu na akúkoľvek zmenu vo vlastníctve vozidla. Poznámka: Výraz „prehrdzavenie" znamená poškodenie karosérie vplyvom korózie zvnútra alebo odspodu, v dôsledku chybnej výroby. Poznámka: Výraz „karoséria" nezahŕňa kolesá a pripevnené časti, akými sú lesklé lemy, nárazníky, lišty a pánty. Nakladacia plošina, sklápacia plošina, nadstavba alebo zariadenie umiestnené na vozidle Ford Transit sú z tejto záruky tiež vyňaté. Záručná doba na prehrdzavenie začína plynúť od rovnakého okamžiku ako základná záruka spoločnosti Ford. Záručná doba na prehrdzavenie závisí od krajiny, v ktorej ste zakúpili vaše nové vozidlo Ford. Ďalšie informácie získate u svojho autorizovaného dílera Ford.

Záruka na opravené alebo vymenené diely

Všetky originálne diely Ford, ktoré sa počas záručných opráv namontujú do vozidla, sú kryté pôvodnou zárukou na vozidlo. Diely, vymenené pri záručných opravách Ford, nebudú vrátené zákazníkovi.

Diely podliehajúce opotrebovaniu

Diely podliehajúce opotrebovaniu sú všeobecne rozdelené do dvoch kategórií a to tie, ktoré sú určené na výmenu alebo nastavenie počas plánovanej údržby a tie, ktoré si vyžadujú výmenu alebo nastavenie v závislosti od podmienok používania. Diely uvedené nižšie majú obmedzenú životnosť a buď sa vymieňajú alebo nastavujú počas úkonov plánovanej údržby. Tieto diely sú kryté základnou zárukou Ford až do okamihu ich naplánovanej výmeny alebo nastavenia. Doba trvania záruky na akékoľvek diely nesmie prekročiť obmedzenia základnej záruky Ford, ktoré sú definované časom a počtom najazdených kilometrov. Diely určené na plánovanú údržbu: zapaľovacie sviečky, olejový filter, vzduchový filter, peľový filter, filter proti zápachu, filter pevných častíc vznetových motorov a palivový filter, tesnenia, kde boli odstránené ako časť spojená so servisným nastavením, oleje a kvapaliny, rozvodové a hnacie remene. Diely uvedené nižšie majú buď obmedzenú životnosť alebo sú vystavené poškodeniu opotrebovaním. Tieto diely sú však kryté základnou zárukou Ford a to do obdobia jedného roku alebo do okamihu prvej plánovanej servisnej prehliadky vozidla podľa toho, čo nastane skôr. Diely podliehajúce opotrebovaniu: lišty stieračov, žiarovky (xenónové žiarovky predných svetlometov a podsvietenie prístrojovej dosky sú zahrnuté do základnej záruky Ford počas celého jej trvania), batérie diaľkového ovládača. Poznámka: Brzdové segmenty, brzdové čeľuste, brzdové kotúče, spojka a akékoľvek ďalšie diely vystavené opotrebovaniu trením nie sú kryte zárukou, ak je výmena potrebná z dôvodu opotrebovania, ale po dobu trvania základnej záruky Ford sú kryté proti výrobným vadám. Poznámka: Sklo je kryté základnou zárukou Ford až do najazdenia 1 500 kilometrov. Výmena skla kvôli poruche vyhrievacieho článku je zahrnutá do základnej záruky Ford. Výmena alebo doplnenie prevádzkových kvapalín, napr. olejov, chladiacich zmesí, brzdovej kvapaliny, čistiacej kvapaliny skiel a chladiacej kvapaliny klimatizácie je kryté zárukou len vtedy, ak sú použité ako súčasť záručnej opravy.

Podmienky záruky

Nároky zo záruky sa môžu uplatňovať len v autorizovaných servisoch Ford pri splnení nasledovných podmienok: údržba vozidla bola vykonávaná v súlade s požiadavkami Servisnej a záručnej knižky, správna údržba je potvrdená v Servisnej a záručnej knižke Ford k vozidlu alebo v databáze elektronických servisných záznamov Ford a musí sa predložiť certifikát o predĺženej záruke Ford.


Postup pri uplatnení záruky

Pokiaľ nastane vada, ktorá sa má odstrániť na základe tejto záruky, vozidlo sa musí bezodkladne dať k dispozícii autorizovanému servisu Ford na jej odstránenie. Pri cestách vzdialených od domova alebo v zahraničí je potrebné vyhľadať najbližší autorizovaný servis Ford. Vadná súčiastka sa bezplatne opraví alebo vymení za originálny alebo výmenný diel značky Ford alebo Motorcraft. Ak by v prípade pochybnosti bolo potrebné vadný diel zaslať do spoločnosti Ford na posúdenie, môže autorizovaný servis Ford žiadať úhradu plnej ceny za opravu vozidla. Ak posudok potvrdí, že na odstránenie príslušnej vady sa záruka vzťahuje, úhrada za opravu sa zákazníkovi vráti späť. V prípade odťahu vozidla, náklady na odtiahnutie vozidla hradí zákazník v plnej výške. Kópiu dokladu o zaplatení odovzdá servisu, ktorý po preverení oprávnenosti odťahu dodatočne uhradí zákazníkovi tieto náklady, maximálne však do vyššie uvedenej čiastky. V prípade odťahu v zahraniční zákazník odovzdá kópiu dokladu svojmu servisu Ford v SR. Všetky vymenené diely sa stávajú vlastníctvom autorizovaného dílera Ford. Akékoľvek náklady, vzniknuté ako výsledok opráv v servisoch, ktoré nie sú autorizovanými servismi Ford, nebudú preplatené. Záručné opravy sa môžu vykonať aj v autorizovaných servisoch Ford v doleuvedených európskych krajinách. V niektorých krajinách však servis značky Ford môže požiadať o úhradu záručnej opravy. V takom prípade je potrebné predložiť podrobnú faktúru a vadné diely vášmu dílerovi Ford. Díler vám zariadi uhradenie príslušnej faktúrovanej čiastky.


Zrušenie záruky Ford Protect

Počas doby trvania záruky Ford Protect máte právo kedykoľvek zrušiť túto záruku. Pokiaľ sa rozhodnete záruku Ford Protect zrušiť, môžete tak urobiť u vášho autorizovaného dílera Ford.


Zoznam krajín, v ktorých sa dá uplatniť záruka

Albánsko, Andora, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gibraltar, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Kosovo, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Macedónsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina a Veľká Británia.

ZÁRUKA VÝROBCU VOZIDIEL FORD

Na vozidlá, originálne dielce a príslušenstvo Ford poskytujeme nasledujúce záruky: 2-ročná záruka na nové vozidlá Ford, 2-ročná záruka na originálne dielce a príslušenstvo Ford, 2-ročná záruka na chyby laku, 8-12 ročná záruka proti prehrdzaveniu karosérie v závislosti od modelu: pre Ka 8 rokov, pre Transit Connect, Tourneo Connect 10 rokov, pre Fiesta, B-MAX, Focus, C-MAX, Kuga, Edge, Mondeo, S-MAX, Galaxy, Ranger, Transit Courier, Tourneo Courier, nový Transit Connect, nové Tourneo Connect, Transit Custom, Tourneo Custom a Transit je to 12 rokov. Podrobné záručné podmienky sú uvedené v servisnej a záručnej knižke, ktorá je súčasťou každého vozidla prípadne si ich môžete stiahnuť aj z tejto stránky.
Základná záruka

Vaše vozidlo Ford disponuje základnou zárukou Ford, ktorá sa uplatňuje prostredníctvom autorizovaných dílerov spoločnosti Ford. Ak akýkoľvek diel vášho vozidla vyžaduje opravu alebo výmenu z dôvodu výrobnej vady, tento diel bude opravený alebo vymenený bezplatne ktorýmkoľvek autorizovaným dílerom Ford, bez ohľadu na zmenu vlastníka vozidla počas záručnej doby. Na pneumatiky poskytuje záruku priamo ich výrobca a preto nie je krytá zárukou Ford. Váš autorizovaný díler Ford vám napriek tomu pomôže pri vybavovaní reklamácie na pneumatiky. Záruka na vozidlo začína plynúť dňom prvej registrácie vozidla, zvyčajne dňom doručenia vozidla koncovému zákazníkovi. Ak vozidlo kupuje sprostredkovateľ, záručná doba začne plynúť od okamžiku prevzatia vozidla sprostredkovateľom. Poznámka: Záručná doba na predvádzacie vozidlá dílera začína plynúť dňom, keď je vozidlo uvedené do činnosti (nie v deň, keď je vozidlo predané koncovému zákazníkovi ako jazdené). Záručná doba vzťahujúca sa na vaše vozidlo je uvedená na vnútornej strane predného obalu tejto knižky. Na originálne príslušenstvo značky Ford, namontované či už spoločnosťou Ford alebo autorizovaným dílerom Ford pred odovzdaním nového vozidla prvému zákazníkovi platí rovnaká základná záruka Ford, ako aj prípadná voliteľná predĺžená záruka. Príslušenstvo inej značky nie je kryté touto zárukou Ford. Poznámka: Náklady na opravu alebo výmenu nezávislého kúrenia značky Webasto, rozširujúcich súprav na nezávislé kúrenie značky Eberspacher a navigačných systémov Becker môžu byť reklamované cez spoločnosť Ford.

Záruka na lak karosérie

Vaše vozidlo Ford disponuje základnou zárukou Ford na lak karosérie, ktorá sa uplatňuje prostredníctvom autorizovaných dílerov spoločnosti Ford. Ak si lakovaný povrch karosérie vozidla vyžaduje ošetrenie kvôli výrobnej vade, nevyhnutné opravy sa vykonajú zdarma v ktoromkoľvek autorizovanom servise Ford, bez ohľadu na zmenu vlastníka vozidla počas záručnej doby. Záruka na lakovaný povrch karosérie vozidla má rovnakú dobu trvania ako základná záruka Ford.

Záruka na prehrdzavenie

Vaše vozidlo disponuje zárukou na prehrdzavenie, ktorá sa uplatňuje u autorizovaných dílerov Ford. Ak je akýkoľvek pôvodný diel karosérie prehrdzavený, takýto prehrdzavený diel alebo diely bude opravený alebo vymenený ktorýmkoľvek autorizovaným servisom Ford úplne bezplatne, bez ohľadu na akúkoľvek zmenu vo vlastníctve vozidla. Poznámka: Výraz „prehrdzavenie" znamená poškodenie karosérie vplyvom korózie zvnútra alebo odspodu, v dôsledku chybnej výroby. Poznámka: Výraz „karoséria" nezahŕňa kolesá a pripevnené časti, akými sú lesklé lemy, nárazníky, lišty a pánty. Nakladacia plošina, sklápacia plošina, nadstavba alebo zariadenie umiestnené na vozidle Ford Transit sú z tejto záruky tiež vyňaté. Záručná doba na prehrdzavenie začína plynúť od rovnakého okamžiku ako základná záruka spoločnosti Ford. Záručná doba na prehrdzavenie závisí od krajiny, v ktorej ste zakúpili vaše nové vozidlo Ford. Ďalšie informácie získate u svojho autorizovaného dílera Ford.

Záruka na opravené alebo vymenené diely

Všetky originálne diely Ford, ktoré sa počas záručných opráv namontujú do vozidla, sú kryté pôvodnou zárukou na vozidlo. Diely, vymenené pri záručných opravách Ford, nebudú vrátené zákazníkovi.

Diely podliehajúce opotrebovaniu

Diely podliehajúce opotrebovaniu sú všeobecne rozdelené do dvoch kategórií a to tie, ktoré sú určené na výmenu alebo nastavenie počas plánovanej údržby a tie, ktoré si vyžadujú výmenu alebo nastavenie v závislosti od podmienok používania. Diely uvedené nižšie majú obmedzenú životnosť a buď sa vymieňajú alebo nastavujú počas úkonov plánovanej údržby. Tieto diely sú kryté základnou zárukou Ford až do okamihu ich naplánovanej výmeny alebo nastavenia. Doba trvania záruky na akékoľvek diely nesmie prekročiť obmedzenia základnej záruky Ford, ktoré sú definované časom a počtom najazdených kilometrov. Diely určené na plánovanú údržbu: zapaľovacie sviečky, olejový filter, vzduchový filter, peľový filter, filter proti zápachu, filter pevných častíc vznetových motorov a palivový filter, tesnenia, kde boli odstránené ako časť spojená so servisným nastavením, oleje a kvapaliny, rozvodové a hnacie remene. Diely uvedené nižšie majú buď obmedzenú životnosť alebo sú vystavené poškodeniu opotrebovaním. Tieto diely sú však kryté základnou zárukou Ford a to do obdobia jedného roku alebo do okamihu prvej plánovanej servisnej prehliadky vozidla podľa toho, čo nastane skôr. Diely podliehajúce opotrebovaniu: lišty stieračov, žiarovky (xenónové žiarovky predných svetlometov a podsvietenie prístrojovej dosky sú zahrnuté do základnej záruky Ford počas celého jej trvania), batérie diaľkového ovládača. Poznámka: Brzdové segmenty, brzdové čeľuste, brzdové kotúče, spojka a akékoľvek ďalšie diely vystavené opotrebovaniu trením nie sú kryte zárukou, ak je výmena potrebná z dôvodu opotrebovania, ale po dobu trvania základnej záruky Ford sú kryté proti výrobným vadám. Poznámka: Sklo je kryté základnou zárukou Ford až do najazdenia 1 500 kilometrov. Výmena skla kvôli poruche vyhrievacieho článku je zahrnutá do základnej záruky Ford. Výmena alebo doplnenie prevádzkových kvapalín, napr. olejov, chladiacich zmesí, brzdovej kvapaliny, čistiacej kvapaliny skiel a chladiacej kvapaliny klimatizácie je kryté zárukou len vtedy, ak sú použité ako súčasť záručnej opravy.

Záručné podmienky pre HV akumulátor a príslušenstvo HV
Model Variant Vysokonapäťový akumulátor Komponenty vysokonapäťového systému
Explorer 2020 (03/2019-) PHEV 8 rokov / 160.000 km 5 rokov / 100.000 km
Transit Custom PHEV Tourneo Custom PHEV 2020 (05/2019-) PHEV 8 rokov / 160.000 km 8 rokov / 160.000 km
Kuga 2020.50 (01/2020-) PHEV 8 rokov / 160.000 km 5 rokov / 100.000 km
Kuga 2021.25 (11/2020-) FHEV 8 rokov / 160.000 km 5 rokov / 100.000 km
Mondeo 2014.75 (04/2014-) FHEV 5 rokov / 100.000 km 5 rokov / 100.000 km
S-MAX/Galaxy 2021.5 (01/2021-) FHEV 8 rokov / 160.000 km 5 rokov / 100.000 km
Mustang Mach-E (09/2020-) BEV 8 rokov / 160.000 km 8 rokov / 160.000 km
Povinnosti majiteľa

Váš Návod na obsluhu a Záručná a servisná knižka opisujú správnu starostlivosť a používanie vášho vozidla. Správna údržba a používanie vozidla chránia pred veľkými výdavkami na opravy, zapríčinenými nesprávnym používaním, zanedbaním alebo nedostatočnou údržbou a pomáhajú zvýšiť hodnotu vozidla pri jeho predaji alebo výmene. Preto by ste mali: zabezpečiť odovzdanie vášho vozidla na záručnú opravu do autorizovaného servisu Ford tak skoro, ako je to možné a ihneď po zistení poruchy. Minimalizuje sa tým rozsah potrebných opráv na vašom vozidle. Servis vozidla je nutné vykonať do jedného mesiaca alebo do najazdenia 1 500 km (čo nastane skôr) po skutočnom vzniku povinnosti absolvovať pravidelný servis. zabezpečiť, aby vaše vozidlo bolo servisované podľa odporúčaní spoločnosti Ford; Poznámka: Nevykonávanie predpísanej údržby podľa časového plánu a v súlade so servisnými intervalmi, ktoré stanovila spoločnosť Ford, bude mat za následok stratu záruky na postihnuté diely. zabezpečiť, aby vaše vozidlo bolo servisované s použitím originálnych dielov a kvapalín spoločnosti Ford alebo s použitím dielov a kvapalín, ktorých kvalita zodpovedá kvalite originálnych dielov a kvapalín spoločnosti Ford; zabezpečiť, aby každá vykonaná údržba bola náležite zaznamenaná v tejto príručke, a aby ste uchovali všetky doklady o zaplatení a iné doklady týkajúce sa tejto údržby ako dôkaz, že vozidlo bolo servisované v správnych intervaloch v súlade s plánmi údržby Ford s použitím správnych dielov a náplní. Pomôže to pri uplatňovaní si reklamácie na chyby, ktoré by mohli byť spôsobené nesprávnymi intervalmi údržby alebo jej obsahom. Poznámka: Uchovávanie originálnych účtovných dokladov je zvlášť dôležité v prípadoch, keď ste sa vykonávaním servisu alebo nezáručných opráv rozhodli poveriť iný ako autorizovaný servis Ford. Pri uplatňovaní si svojich práv v rámci záruky budete pravdepodobne tieto doklady potrebovať ako potvrdenie, že bol dodržaný plán údržby Ford a boli použité zodpovedajúce diely a náplne. Aby sa predišlo prípadným pochybnostiam, všetky doklady o zaplatení by mali obsahovať názov a adresu servisu a tiež názov výrobcu alebo dodávateľa dielov a kvapalín, ktoré boli použité. udržiavať lak a karosériu pravidelným čistením v bezchybnom stave, v súlade s pokynmi spoločnosti Ford; zabezpečiť, aby boli časti karosérie pravidelne prehliadnuté v predpísaných intervaloch a v prípade potreby opravené autorizovaným servisom Ford v súlade s plánom kontrol laku a karosérie, uvedeným v zadnej časti tejto knižky, a aby výsledky týchto kontrol boli zaznamenané do tejto knižky. Poznámka: Ak karoséria vozidla nebude kontrolovaná a opravovaná podľa horeuvedených pokynov, bude to mať za následok stratu záruky na prehrdzavenie.

Čo nie je kryté týmito zárukami

Spoločnosť Ford nie je zodpovedná za tie opravy alebo výmeny, ktoré sú priamo zapríčinené: poškodením spôsobeným nedbalosťou, zaplavením, nehodou, športovým jazdením, súťažením alebo iným nevhodným používaním, bežným opotrebovaním, nedodržaním správnej údržby vozidla podľa plánu údržby Ford a servisných pokynov, nesprávnou údržbou laku a karosérie zanedbaním pravidelného umývania a čistenia vozidla podľa pokynov spoločnosti Ford, neschválenými úpravami vozidla alebo jeho častí, doplnením alebo natankovaním pohonných látok s nesprávnymi vlastnosťami (pozrite Návod na používanie vozidla), prestavbami na CNG (stlačený zemný plyn) a LPG (skvapalnený ropný plyn), ktoré nie sú schválené spoločnosťou Ford, použitím alternatívnych palív na báze bionafty v koncentrácii presahujúcej 7 % alebo bioetanolu v koncentrácii presahujúcej 10 % (výnimku tvoria vozidlá Ford s alternatívnymi palivami FFV), použitím dodatočných prísad do pohonných látok alebo motorového oleja (ak nie sú špecifikované spoločnosťou Ford ako požadovaná súčasť používania a údržby), neodstránením akýchkoľvek poškodení laku alebo poškodení koróziou, zistených počas pravidelných prehliadok laku a karosérie, faktormi, na ktoré spoločnosť Ford nemá vplyv, ako napríklad: nečistotami vo vzduchu, poškodením búrkou, kamienkami a úlomkami, škrabancami a používaním nevhodných čistiacich prostriedkov, opravami, ktorých metódy neboli schválené spoločnosťou Ford, nepoužívaním originálnych dielov a kvapalín spoločnosti Ford alebo dielov a kvapalín, ktorých kvalita zodpovedá kvalite originálnych dielov a kvapalín spoločnosti Ford. Opravy hradené prostredníctvom záruk spoločnosti Ford môžu byť vykonávané výhradne autorizovanými servismi Ford, okrem prípadov núdze (napríklad pri spojazdňovaní vozidla, ak autorizovaný díler Ford nemôže pomôcť). Základná záruka spoločnosti Ford, záruka na lak karosérie Ford a záruka na prehrdzavenie Ford vylučujú zodpovednosť za akékoľvek náhodné alebo následné škody, ktoré vznikli v dôsledku chýb krytých týmito zárukami, ako je strata času, náklady na dopravu, telefonické hovory, ubytovanie, strata zisku alebo poškodenie majetku. Poznámka: Diely, vymenené pri záručných opravách, nebudú vrátené zákazníkovi. Všetky záruky Ford budú zrušené na každom vozidle, ktoré bolo vyhlásené za totálnu škodu poisťovacou spoločnosťou alebo inou rovnocennou inštitúciou.

Záručné krytie pri cestách do zahraničia

Spoločnosť Ford disponuje v Európe rozsiahlou servisnou sieťou. Ktorýkoľvek autorizovaný servis Ford môže vykonávať záručné opravy vozidiel Ford. Za normálnych okolností sa od vás nebude vyžadovať úhrada akejkoľvek záručnej opravy v čase jej vykonania, pretože je hradená autorizovaným servisom Ford. Ak sa počas vašej cesty stane, že si vaše auto vyžaduje opravu z dôvodu výrobnej vady, je vašou zodpovednosťou predložiť Záručnú a servisnú knižku, ktorú ste dostali spolu s vozidlom. Táto knižka potvrdzuje stav záruky vášho vozidla a záznamy o jeho údržbe a tým preukazuje váš nárok na záručnú opravu. Ak nemôžete predložiť túto knižku, autorizovaný servis Ford by sa mal obrátiť na miestne zastúpenie spoločnosti Ford. Vo výnimočných prípadoch môžete byť požiadaný o zaplatenie opráv, ktoré sú kryté zárukou spoločnosti Ford. V takomto prípade si ponechajte doklad o zaplatení (a tam, kde je to možné, aj vymenené diely), aby po návrate domov mohol miestny autorizovaný servis Ford vybaviť okamžitú kompenzáciu.

Záruky a práva spotrebiteľa

Základná záruka Ford, záruka na povrchový lak Ford a záruka na prehrdzavenie Ford sú zárukami výrobcu, ktoré dopĺňajú a neovplyvňujú vaše práva, vyplývajúce z kúpnej zmluvy na vozidlo s predávajúcim autorizovaným dílerom Ford alebo z platnej legislatívy, upravujúcej predaj tovaru.

Váš Návod na obsluhu a Záručná a servisná knižka opisujú správnu starostlivosť a používanie vášho vozidla. Správna údržba a používanie vozidla chránia pred veľkými výdavkami na opravy, zapríčinenými nesprávnym používaním, zanedbaním alebo nedostatočnou údržbou a pomáhajú zvýšiť hodnotu vozidla pri jeho predaji alebo výmene. Preto by ste mali: zabezpečiť odovzdanie vášho vozidla na záručnú opravu do autorizovaného servisu Ford tak skoro, ako je to možné a ihneď po zistení poruchy. Minimalizuje sa tým rozsah potrebných opráv na vašom vozidle. Servis vozidla je nutné vykonať do jedného mesiaca alebo do najazdenia 1 500 km (čo nastane skôr) po skutočnom vzniku povinnosti absolvovať pravidelný servis. zabezpečiť, aby vaše vozidlo bolo servisované podľa odporúčaní spoločnosti Ford; Poznámka: Nevykonávanie predpísanej údržby podľa časového plánu a v súlade so servisnými intervalmi, ktoré stanovila spoločnosť Ford, bude mat za následok stratu záruky na postihnuté diely. zabezpečiť, aby vaše vozidlo bolo servisované s použitím originálnych dielov a kvapalín spoločnosti Ford alebo s použitím dielov a kvapalín, ktorých kvalita zodpovedá kvalite originálnych dielov a kvapalín spoločnosti Ford; zabezpečiť, aby každá vykonaná údržba bola náležite zaznamenaná v tejto príručke, a aby ste uchovali všetky doklady o zaplatení a iné doklady týkajúce sa tejto údržby ako dôkaz, že vozidlo bolo servisované v správnych intervaloch v súlade s plánmi údržby Ford s použitím správnych dielov a náplní. Pomôže to pri uplatňovaní si reklamácie na chyby, ktoré by mohli byť spôsobené nesprávnymi intervalmi údržby alebo jej obsahom. Poznámka: Uchovávanie originálnych účtovných dokladov je zvlášť dôležité v prípadoch, keď ste sa vykonávaním servisu alebo nezáručných opráv rozhodli poveriť iný ako autorizovaný servis Ford. Pri uplatňovaní si svojich práv v rámci záruky budete pravdepodobne tieto doklady potrebovať ako potvrdenie, že bol dodržaný plán údržby Ford a boli použité zodpovedajúce diely a náplne. Aby sa predišlo prípadným pochybnostiam, všetky doklady o zaplatení by mali obsahovať názov a adresu servisu a tiež názov výrobcu alebo dodávateľa dielov a kvapalín, ktoré boli použité. udržiavať lak a karosériu pravidelným čistením v bezchybnom stave, v súlade s pokynmi spoločnosti Ford; zabezpečiť, aby boli časti karosérie pravidelne prehliadnuté v predpísaných intervaloch a v prípade potreby opravené autorizovaným servisom Ford v súlade s plánom kontrol laku a karosérie, uvedeným v zadnej časti tejto knižky, a aby výsledky týchto kontrol boli zaznamenané do tejto knižky. Poznámka: Ak karoséria vozidla nebude kontrolovaná a opravovaná podľa horeuvedených pokynov, bude to mať za následok stratu záruky na prehrdzavenie.

Čo nie je kryté týmito zárukami

Spoločnosť Ford nie je zodpovedná za tie opravy alebo výmeny, ktoré sú priamo zapríčinené: poškodením spôsobeným nedbalosťou, zaplavením, nehodou, športovým jazdením, súťažením alebo iným nevhodným používaním, bežným opotrebovaním, nedodržaním správnej údržby vozidla podľa plánu údržby Ford a servisných pokynov, nesprávnou údržbou laku a karosérie zanedbaním pravidelného umývania a čistenia vozidla podľa pokynov spoločnosti Ford, neschválenými úpravami vozidla alebo jeho častí, doplnením alebo natankovaním pohonných látok s nesprávnymi vlastnosťami (pozrite Návod na používanie vozidla), prestavbami na CNG (stlačený zemný plyn) a LPG (skvapalnený ropný plyn), ktoré nie sú schválené spoločnosťou Ford, použitím alternatívnych palív na báze bionafty v koncentrácii presahujúcej 7 % alebo bioetanolu v koncentrácii presahujúcej 10 % (výnimku tvoria vozidlá Ford s alternatívnymi palivami FFV), použitím dodatočných prísad do pohonných látok alebo motorového oleja (ak nie sú špecifikované spoločnosťou Ford ako požadovaná súčasť používania a údržby), neodstránením akýchkoľvek poškodení laku alebo poškodení koróziou, zistených počas pravidelných prehliadok laku a karosérie, faktormi, na ktoré spoločnosť Ford nemá vplyv, ako napríklad: nečistotami vo vzduchu, poškodením búrkou, kamienkami a úlomkami, škrabancami a používaním nevhodných čistiacich prostriedkov, opravami, ktorých metódy neboli schválené spoločnosťou Ford, nepoužívaním originálnych dielov a kvapalín spoločnosti Ford alebo dielov a kvapalín, ktorých kvalita zodpovedá kvalite originálnych dielov a kvapalín spoločnosti Ford. Opravy hradené prostredníctvom záruk spoločnosti Ford môžu byť vykonávané výhradne autorizovanými servismi Ford, okrem prípadov núdze (napríklad pri spojazdňovaní vozidla, ak autorizovaný díler Ford nemôže pomôcť). Základná záruka spoločnosti Ford, záruka na lak karosérie Ford a záruka na prehrdzavenie Ford vylučujú zodpovednosť za akékoľvek náhodné alebo následné škody, ktoré vznikli v dôsledku chýb krytých týmito zárukami, ako je strata času, náklady na dopravu, telefonické hovory, ubytovanie, strata zisku alebo poškodenie majetku. Poznámka: Diely, vymenené pri záručných opravách, nebudú vrátené zákazníkovi. Všetky záruky Ford budú zrušené na každom vozidle, ktoré bolo vyhlásené za totálnu škodu poisťovacou spoločnosťou alebo inou rovnocennou inštitúciou.

Záručné krytie pri cestách do zahraničia

Spoločnosť Ford disponuje v Európe rozsiahlou servisnou sieťou. Ktorýkoľvek autorizovaný servis Ford môže vykonávať záručné opravy vozidiel Ford. Za normálnych okolností sa od vás nebude vyžadovať úhrada akejkoľvek záručnej opravy v čase jej vykonania, pretože je hradená autorizovaným servisom Ford. Ak sa počas vašej cesty stane, že si vaše auto vyžaduje opravu z dôvodu výrobnej vady, je vašou zodpovednosťou predložiť Záručnú a servisnú knižku, ktorú ste dostali spolu s vozidlom. Táto knižka potvrdzuje stav záruky vášho vozidla a záznamy o jeho údržbe a tým preukazuje váš nárok na záručnú opravu. Ak nemôžete predložiť túto knižku, autorizovaný servis Ford by sa mal obrátiť na miestne zastúpenie spoločnosti Ford. Vo výnimočných prípadoch môžete byť požiadaný o zaplatenie opráv, ktoré sú kryté zárukou spoločnosti Ford. V takomto prípade si ponechajte doklad o zaplatení (a tam, kde je to možné, aj vymenené diely), aby po návrate domov mohol miestny autorizovaný servis Ford vybaviť okamžitú kompenzáciu.

Záruky a práva spotrebiteľa

Základná záruka Ford, záruka na povrchový lak Ford a záruka na prehrdzavenie Ford sú zárukami výrobcu, ktoré dopĺňajú a neovplyvňujú vaše práva, vyplývajúce z kúpnej zmluvy na vozidlo s predávajúcim autorizovaným dílerom Ford alebo z platnej legislatívy, upravujúcej predaj tovaru.

ASISTENČNÁ SLUŽBA FORD

So svojím novým vozidlom Ford ste získali možnosť využívať asistenčné služby Ford 24 hodín denne po dobu 2 rokov od prvej registrácie vozidla. Táto služba obsahuje: pomoc a jednoduché opravy na ceste, odtiahnutie k najbližšiemu autorizovanému servisu Ford, poskytnutie alternatívnych možností pre zaistenie mobility. Ak budete potrebovať pomoc v dôsledku poruchy vozidla, kontaktujte najprv asistenčnú službu (nerobte vlastné opatrenia). Volajte na nižšie uvedené telefónne čísla:

SLOVENSKO:
0800 126 195
BEZPLATNÁ LINKA

ZAHRANIČIE:
00 421 2 49 205 960

24-hodinová pomoc na ceste v prípade poruchy

Asistenčná služba Ford Assistance je program pomoci na ceste v prípade poruchy, určená hlavne na zaručenie spokojnosti vodičov vozidiel Ford. Tento program poskytuje pomoc pri poruche vozidla. Služba Ford Assistance je k dispozícii pre všetky nové osobné a úžitkové vozidlá Ford odo dňa prvej registrácie a platí pre vozidlo, zahŕňajúc každého, kto s vaším dovolením riadi vaše vozidlo Ford. Poskytovanie tejto služby je obmedzené niektorými dôvodmi nepojazdnosti. Ak nie je možná oprava na ceste, môžeme vám a vašim spolucestujúcim ponúknuť, podľa nášho uváženia, náhradné spôsoby dosiahnutia vášho cieľa alebo návrat domov, tieto zahŕňajú náhradné vozidlo, pokračovanie cesty a ubytovanie v hoteli. Služba Ford Assistance je v celej Európe k dispozícii 24 hodín denne, každý deň v roku. Službu Ford Assistance si zaobstaráte telefonátom na telefónne číslo, ktoré je uvedené v časti Asistenčné služby Ford na vnútornej strane predného obalu tejto knihy, bez ohľadu na miesto, kde k poruche vozidla došlo. Ak budete potrebovať pomoc v dôsledku poruchy vozidla, kontaktujte najprv asistenčnú službu Ford. (Prosím, nerobte vlastné opatrenia.) Keď telefonujete na službu Ford Assistance, pripravte si nasledujúce informácie: vaša presná poloha, kontaktné telefónne číslo, registračné číslo vozidla, identifikačné číslo vozidla (VIN). Telefonické hovory do Ford Assistance môžu byť zaznamenávané, aby sa preverili údaje, ktoré môžu byť neúplné alebo nejasné. Okrem toho, nahrávky môžu byť použité na účely školenia.

Služba Ford Assistance doma

Ak je vaše vozidlo nepojazdné, doma alebo niekde na ceste, postará sa oň služba Ford Assistance. Ak sa vozidlo nedá opraviť na mieste, odtiahneme ho do najbližšieho alebo najvhodnejšieho autorizovaného servisu Ford. Ak nebude možné vozidlo opraviť v ten istý deň, môžeme vám, podľa nášho uváženia, poskytnúť jedno z nasledovných riešení: Ak služba Ford Assistance, t.j. oprava vášho vozidla, nemôže byť dokončená v primeranom čase a vaše vozidlo ostane nepojazdné, môžeme, podľa nášho uváženia, počas opravy vášho vozidla zariadiť a zaplatiť náhradné vozidlo na dobu 2 pracovných dní. Budete potrebovať platný vodičský preukaz a zálohu z kreditnej karty. Uvedomte si, prosím, že nemôžeme zaručiť dostupnosť neštandardných vozidiel. Ak nie je možné dokončiť opravu vozidla v ten istý deň, môžeme pre vás a vašich spolucestujúcich, podľa nášho uváženia, zariadiť a zaplatiť primerané náklady na pokračovanie vašej cesty. (platné za určitých okolností) Ak nie je možné dokončiť opravu vozidla v ten istý deň a ubytovanie počas noci je praktickejšia voľba, môžeme pre vás a vašich spolucestujúcich, podľa nášho uváženia, zaplatiť primerané náklady na ubytovanie. (platné za určitých okolností) Po dokončení opravy, ak je miesto opravy vozidla vzdialené viac ako 80 km od vášho bydliska, zariadime a zaplatíme, podľa nášho uváženia, cestu do autorizovaného servisu Ford, a to buď cestu vlakom v prvej triede alebo v prípadoch, ak by cesta vlakom trvala viac ako šesť hodín, cestu lietadlom v turistickej triede. Prekládka komerčne prepravovaného tovaru (iba Transit, Transit Connect a Ranger): Služba Ford Assistance zariadi, keď to bude možné, prekládku tovaru do iného vozidla. (platné za určitých okolností)

Služba Ford Assistance pri cestách do zahraničia

Podrobnosti, týkajúce sa krajín, pokrytých asistenčnou službou, nájdete v kapitole definície a výnimky. Ak je vaše vozidlo nepojazdné, postará sa oň služba Ford Assistance. Ak nie je možné problém vyriešiť na ceste, môžeme, podľa nášho uváženia, zariadiť a zaplatiť za odtiahnutie vášho vozidla do najbližšieho autorizovaného servisu Ford. Na určitých diaľniciach, v niektorých európskych krajinách, musíte použiť oficiálne SOS boxy nachádzajúce sa na krajnici, aby ste si dohodli prvotné odtiahnutie. Budete spojený s asistenčnou službou, pokrývajúcou túto časť diaľnice, pretože sú súkromné a nie sú kryté službou Ford Assistance. Potom budete odtiahnutý na bezpečné miesto. Avšak pri najbližšej príležitosti by ste mali kontaktovať Ford Assistance, aby sme mohli ihneď po odtiahnutí vášho vozidla z diaľnice zabezpečiť najvhodnejšiu pomoc. Náklady na odtiahnutie z takejto diaľnice, by ste si mali od Ford Assistance žiadať späť. Ak nie je možné vozidlo opraviť alebo opravu nie je možné dokončiť do 5 dní, môžeme, podľa nášho uváženia, zariadiť a zaplatiť za prepravu vášho vozidla do autorizovaného servisu Ford, najbližšieho k vášmu bydlisku. Maximálna suma hradená službou Ford Assistance za prepravu vozidla nepresiahne trhovú hodnotu vášho vozidla. Ak nebude možné vozidlo opraviť v ten istý deň, môžeme vám, podľa nášho uváženia, poskytnúť jedno z nasledovných riešení. Za predpokladu, že vaše vozidlo bolo odtiahnuté službou Ford Assistance, môžeme, podľa nášho uváženia, počas opravy vášho vozidla zariadiť a zaplatiť náhradné vozidlo na dobu 2 pracovných dní. Prenajímateľovi bude musieť predložiť platný vodičský preukaz a uhradiť zálohu z kreditnej karty. Uvedomte si, prosím, že nemôžeme zaručiť dostupnosť vozidiel s príslušenstvom, ako sú strešné nosiče, ťažné zariadenia atď. Ak sa vám na ceste do plánovaného cieľa pokazilo vozidlo, a kvôli nepojazdnosti bolo prevezené do autorizovaného servisu Ford, kde nie je možné v ten istý deň opravudokončiť, mohli by ste si priať pokračovať v ceste. V takomto prípade môžeme, podľa nášho uváženia, zariadiť a zaplatiť primerané cestovné náklady pre vás a vašich spolucestujúcich. Môžete si priať počkať na dokončenie opráv. Ak je preto ubytovanie počas noci praktickejšia voľba, môžeme pre vás a vašich spolucestujúcich, podľa nášho uváženia, zaplatiť primerané náklady na ubytovanie. (platné za určitých okolností) Okrem toho môže Ford Assistance zabezpečiť: Môžeme odovzdať naliehavý odkaz rodine, zamestnávateľovi alebo priateľom, ak došlo k oneskoreniu vašej cesty kvôli nepojazdnosti vášho vozidla. Ak je miesto opravy vozidla vzdialené viac ako 80 km od vášho bydliska, môžeme vám, podľa nášho uváženia, po dokončení opravy zariadiť a zaplatiť cestu do autorizovaného servisu Ford vlakom v prvej triede alebo v prípadoch, ak by cesta vlakom trvala viac ako 6 hodín, cestu lietadlom v turistickej triede. (platné za určitých okolností) Prekládka komerčne prepravovaného tovaru (iba Transit, Transit Connect a Ranger): Služba Ford Assistance zariadi, keď to bude možné, prekládku tovaru do iného vozidla. (platné za určitých okolností)

Obmedzenia služby Ford Assistance

Prostredníctvom jednej zo spoločností prenajímajúcich vozidlá, vám bude poskytnuté vozidlo. Musíte súhlasiť s ich podmienkami prenájmu a budete zodpovedný za náklady na palivo. Poistné podmienky definujú, že musíte byť držiteľom platného vodičského preukazu minimálne 12 mesiacov. Osoby vo veku 18 až 20 rokov si musia vybaviť vlastné poistenie. Niektoré obmedzenia vo vašom vodičskom preukaze môžu zabrániť tomu, aby ste si mohli prenajať vozidlo. Ak si odtiahnutie vášho vozidla vyžaduje použitie špeciálneho zariadenia, všetky takto vzniknuté náklady vám budú vyúčtované. Tieto náklady vám môžu byť, v súlade s podmienkami vášho poistenia, vrátené. Vyhradzujeme si právo účtovať vám akékoľvek náklady spôsobené uviaznutím vášho vozidla na zasneženej ceste, na vozovke zaplavenej vodou, v piesku, blate alebo tým, že je ťažko dostupné. Ak vaše vozidlo zapríčinilo nehodu, ktorú vyšetruje polícia a následne je vozidlo políciou odtiahnuté, budete zodpovedný za úhradu nákladov za vydanie vozidla ešte pred tým, ako budeme môcť vaše vozidlo odviezť. Tieto náklady môžu byť kryté z poistenia vášho vozidla. Prosím, buďte si vedomý toho, že nepriaznivé poveternostné podmienky, ako silný vietor, sneh alebo záplavy, môžu prakticky znemožniť zásah Ford Assistance, kým sa počasie nezlepší. Našou neodkladnou prioritou je zabezpečiť, aby ste vy a vaši spolucestujúci boli odvedení na bezpečné miesto a môže sa stať, že o vaše vozidlo bude postarané až neskôr. Ak je vaše vozidlo nepojazdné, môžeme, podľa nášho uváženia, odtiahnuť váš karavan alebo obytný príves (ak sa dá odtiahnuť) na bezpečné miesto. Platné za určitých podmienok. Avšak pracovníci služby Ford Assistance nebudú zodpovední za žiadny prepravovaný tovar. Nákladné vozidlá s prívesmi môžu využiť výhodu pokračovania nákladu, vysvetlenú na predchádzajúcich stranách. Podľa nášho uváženia, ak je vaše vozidlo nepojazdné z dôvodu rozbitia skla, vandalizmu, krádeže alebo nehody, bude vám poskytnutá iba pomoc na ceste a odtiahnutie. V prípade, že Ford Assistance vykoná na vozidle dočasné opravy, je potom v zodpovednosti oprávneného vodiča kontaktovať autorizovaný servis Ford kvôli dohodnutiu riadnej opravy. Ak sa tak nestane, výsledkom môže byť zrušenie záruky na vozidlo. Budete požiadaný, aby ste službe Ford Assistance poskytli podpísaný zoznam všetkých vecí, ktoré sa vo vašom vozidle nachádzali pred prevozom. Ford Assistance, ani jej zástupcovia, nebudú zodpovední za následnú stratu alebo poškodenie žiadnej veci, ktorá nebola uvedená v tomto zozname.

Definície a výnimky

Nasledujúce slová a výrazy použité v tejto knižke znamenajú nasledovné: „Vozidlo" je vozidlo, ktoré je oprávnené využívať službu Ford Assistance a „Nepojazdnosť" stav oprávneného vozidla, keď je nepojazdné z dôvodu poruchy. Ford Assistance nebude hradiť: žiadne vzniknuté výdavky, bez predchádzajúceho schválenia Ford Assistance, žiadne výdavky, ktoré by ste bežne hradili sami, ako je palivo, poplatok za preťaženie a mýto, cenu za vymenené diely, ak nie sú kryté zárukou Ford, žiadne náklady vzniknuté v dôsledku účasti na automobilovej súťaži, rely, testoch rýchlosti a odolnosti, žiadne náklady vzniknuté tým, že vaše vozidlo bolo zanedbané a ponechané v nepojazdnom stave alebo nebolo servisované podľa odporúčaní výrobcu. Ak je, podľa úsudku Ford Assistance, aktuálna porucha zapríčinená nedostatočnou údržbou, vyhradzujeme si právo obmedziť pomoc na odtiahnutie vozidla do najbližšieho autorizovaného servisu Ford, žiadne náklady vyplývajúce z toho, že ste boli pod vplyvom alkoholického nápoja alebo drog, alebo z vdychovania omamných látok, žiadne náklady vzniknuté nesprávnou činnosťou zákazníka, napr. nesprávne palivo, vyprázdnenie nádrže, kľúče zamknuté vo vozidle alebo strata kľúčov, žiadne nepriame škody vyplývajúce priamo alebo nepriamo z nepojazdnosti, za predpokladu, že nič nebude vylučovať našu zodpovednosť za podvod, smrť alebo zranenie spôsobené našou nedbanlivosťou. Nič v týchto podmienkach nebude mať vplyv na vaše zákonné práva, poškodenie alebo zranenie spôsobené oprávneným vodičom alebo vyplývajúce z jeho účasti na trestnom čine alebo priestupku, odškodnenie za kone, dobytok alebo domáce zvieratá.

Primárna asistencia

Osobné a úžitkové vozidlá značky Ford používané na akékoľvek komerčné účely ako je napríklad taxislužba, komerčná preprava osôb, autopožičovne, autoškola, ambulancie, atď.) majú nárok len na primárnu asistenciu limitovanú na pomoc na ceste a prvotné odtiahnutie.