TECHNICKÉ ŽIADOSTI

Spoločnosť Summit Motors Slovakia, spol s r.o., so sídlom v Bratislave, je autorizovaným zástupcom európskej časti výrobcu vozidiel Ford pre Slovenskú republiku, preto je ako jediná oprávnená a v určitých prípadoch aj povinná vydávať doklady týkajúce sa technických parametrov vozidiel Ford, ktoré sú vyžadované orgánmi štátnej správy a inými inštitúciami na základe zákona č. 106/2018 Z.z. a ďalších právnych predpisov. V prípade potreby akýchkoľvek doplňujúcich informácií sme vám k dispozícii na nasledujúcich kontaktoch: 02/33 526 235, homologizacie@summit.sk
Podmienky pre získanie dokladov s technickými údajmi

Najčastejšie vydávané doklady pre vozidlá Ford sú certifikát konformity CoC, úplný alebo čiastočný základný technický opis ZTO vozidla, doklad pre opravu resp. doplnenie údajov v OE vozidla, potvrdenie o plnení smerníc ES, potvrdenie o spotrebe paliva, potvrdenie alternatívnych pneumatík a niektoré ďalšie.

Základným predpokladom pre získanie ktoréhokoľvek dokladu je zaslanie elektronickej žiadosti na tlačive, ktoré je umiestnené nižšie. Okrem predmetu žiadosti uvádzajte vždy vaše kontaktné údaje ako adresa, telefón, E-mail, aby sme vás mohli v prípade potreby čo najrýchlejšie kontaktovať. K akejkoľvek žiadosti je potrebné pripojiť čitateľnú kópiu registračného dokladu vozidla, či už zahraničného, alebo slovenského, technický preukaz alebo osvedčenie o evidencií vozidla.

Pri vyplňovaní formulára žiadosti dbajte na čitateľnosť a úplnosť požadovaných údajov. Doklady sa vydávajú resp. zasielajú poštou po uhradení príslušného poplatku podľa firemného cenníka nižšie. Žiadateľom s preukazom ZŤP, musí byť súčasne majiteľom alebo držiteľom vozidla zapísaným v OE, sa technické vyjadrenia poskytujú bezplatne. Žiadosti vybavujeme spravidla do týždňa, v prípade CoC 2-3 týždne, pokiaľ nie sú potrebné dodatočné konzultácie alebo zaslanie dodatočných dokladov.

Spôsob zaslania žiadosti

1. elektronicky na homologizacie@summit.sk
2. poštou na adresu: Summit Motors Slovakia spol. s r.o., P.O.Box 50, 830 06 Bratislava 36

Identifikačné údaje pre platobný styk

Názov účtu: Summit Motors Slovakia
IBAN/BIC: SK18 7500 0000 0000 2500 4673 / CEKOSKBX
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: posledných 5 znakov VIN čísla vozidla

Doklady na stiahnutie