ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady ochrany osobných údajov“) vysvetľujú, ako ako Summit Motors Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Tuhovská 9, 831 07 Bratislava, spoločnosť založená v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 26651/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“, „my“, „nás“, „náš“ alebo obdobné gramatické tvary) ako prevádzkovateľ zhromažďuje, používa a zverejňuje osobné údaje. Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie, ktoré vás môžu identifikovať ako jednotlivca a ktoré sa s vami môžu nepriamo spájať s údajmi umožňujúcimi identifikáciu osôb. Spracúvame tiež anonymné údaje, agregované alebo nie, na analýzu a vytváranie štatistík súvisiacich so zvykmi a vzormi používania pre našich zákazníkov. Takéto anonymné údaje neumožňujú identifikáciu zákazníkov. Takéto anonymné údaje môžeme zdieľať aj s tretími stranami. Tieto Zásady ochrany osobných údajov súčasne upravujú to, ako Prevádzkovateľ získava a spracúva údaje, ktoré môžu byť osobnými údajmi a tiež užívateľom poskytujú informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len “GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Upozornenie: Tieto Pravidlá sú vydané Prevádzkovateľom ako nezávislým poskytovateľom služieb. Spoločnosti skupiny Ford Motor Company nie sú zapojené do spracúvania údajov ako prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ. Spoločnostiam skupiny Ford Motor Company môžu byť poskytnuté osobné údaje na účely vnútorných administratívnych účelov v rámci skupiny podnikov FORD. V prípade, že sa spoločnosť Ford Motor Company alebo ktorákoľvek z jej dcérskych spoločností zúčastňuje ako príjemca na operácii spracovania, tieto informácie sa v týchto zásadách ochrany osobných údajov uvedú samostatne.Ak by ste od nás chceli prestať dostávať komunikáciu alebo si chcete uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby, ako je uvedené nižšie, kontaktujte nás resp. našu zodpovednú osobu prostredníctvom e-mailu na oou@summit.sk .

1. ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ SPRACÚVAME
Môžeme od vás zhromažďovať a prijímať rôzne informácie, ako je popísané nižšie. Ak na požiadanie neposkytnete svoje osobné údaje, možno nebudete môcť používať naše služby, ak sú tieto informácie potrebné na to, aby sme vám mohli poskytovať naše služby, alebo ak sme zo zákona povinní ich zhromažďovať. Vaše osobné údaje môžeme spracovávať iba počas doby uchovávania, ktorá je nevyhnutná na splnenie účelov, na ktoré sme ich zhromaždili, vrátane splnenia akýchkoľvek právnych požiadaviek alebo požiadaviek na podávanie správ alebo auditu. Preto sa tieto potreby môžu líšiť pre rôzne typy údajov v kontexte rôznych produktov, skutočné doby uchovávania sa môžu výrazne líšiť v závislosti od kritérií, ako sú očakávania alebo súhlas používateľa, citlivosť údajov, dostupnosť automatizovaných kontrol, ktoré používateľom umožňujú vymazať údaje, a naše zákonné alebo zmluvné povinnosti.

2. ÚČEL SPRACÚVANIA ÚDAJOV
Podľa vzťahu s prevádzkovateľom sú v tabuľke nižšie uvedené účely spracúvania osobných údajov (ďalej len “OÚ“) z ktorých je zrejmá kategória dotknutých osôb, právny základ na ich spracovanie, kategórie spracúvaných OÚ ako aj doba, po ktorú bude prevádzkovateľ tieto OÚ spracovávať.  

Prevádzkovateľ týmto ďalej poskytuje dotknutým osobám informácie podľa príslušných ustanovení GDPR a s ohľadom na ZOOÚ:Prevádzkovateľ Summit Motors Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Tuhovská 9, 831 07 Bratislava, kontakt na zodpovednú osobu oou@summit.sk vystupuje so spoločnosťou Summit Motors Bratislava, spol. s r.o., Tuhovská 9, Bratislava 831 07, IČO: 35915 609, kontakt na zodpovednú osobu oou.ba@summit.sk ako spoloční prevádzkovatelia uzatvorili zmluvu podľa čl. 26 GDPR a to z dôvodu, že spoločne monitorujú priestory prístupné a neprístupné verejnosti na účely ochrany majetku, života a zdravia.

Spoloční prevádzkovatelia sa dohodli:
- kontaktným miestom pre dotknuté osoby bude každý zo spoločných prevádzkovateľov, pričom informáciu o kontaktnom mieste na svojom internetovom sídle zverejní každý zo spoločných prevádzkovateľov,
- dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva podľa GDPR u každého zo spoločných prevádzkovateľov a voči každému zo spoločných prevádzkovateľov,
- povinnosti poskytovať informácie uvedené v článkoch 13 GDPR si bude plniť každý zo spoločných prevádzkovateľov,
- povinnosti a úlohy súvisiace s vykonávaním práv dotknutých osôb bude plniť Summit Motors Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Tuhovská 9, 831 07 Bratislava – email na zodpovednú osobu oou@summit.sk.3. ZDIEĽANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Údaje, ktoré o vás zhromažďujeme a uchovávame, nepredávame, inak nezverejňujeme ani nezdieľame, s výnimkou prípadov popísaných v týchto zásadách ochrany osobných údajov.
Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ako je popísané nižšie:
- poskytovatelia služieb tretích strán, ktorí boli určení ako spracovatelia údajov, aby vykonávali funkcie a služby v našom mene a ktorým budú poskytnuté iba osobné údaje potrebné na vykonávanie služieb v našom mene, ale nie sú od nás oprávnení použiť tieto údaje na iné účely na účely (napr. poskytovatelia služieb v súvislosti s webhostingom, spracovaním platieb, systémami informačných technológií, riadením vzťahov so zákazníkmi, IT podporou);
- miestni predajcovia a poskytovatelia technických služieb, ktorí nám pomáhajú pri plnení zmluvy alebo pri dodržiavaní platných právnych požiadaviek alebo v prípade, že je to potrebné pre naše oprávnené záujmy;
- ak to od nás vyžaduje zákon alebo zákonný proces alebo v súlade s akýmikoľvek platnými pravidlami alebo nariadeniami, alebo ako odpoveď na legitímnu žiadosť orgánu činného v trestnom konaní alebo iného vládneho úradníka; a
- vyhradzujeme si právo na prenos osobných údajov o vás v prípade, že predáme alebo prevedieme celú našu firmu alebo aktíva alebo ich časť, v súlade s platnými právnymi predpismi. Ak by k takémuto predaju alebo prevodu došlo, vynaložíme primerané úsilie, aby sme nariadili nadobúdateľovi, aby používal údaje, ktoré ste nám poskytli, spôsobom, ktor'ý je v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

4. PRENOSY ÚDAJOV
Údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, môžeme preniesť a uložiť v iných krajinách, ako je krajina, v ktorej boli údaje pôvodne zhromaždené, vrátane Spojených štátov amerických alebo iných destinácií mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“) a Spojeného kráľovstva. Tieto krajiny nemusia mať rovnaké zákony na ochranu údajov ako krajina, v ktorej ste údaje poskytli. Keď prenášame vaše údaje do iných krajín, budeme ich chrániť tak, ako je popísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, a budeme dodržiavať príslušné zákonné požiadavky, ktoré poskytujú primeranú ochranu pre prenos údajov do krajín mimo EHP a mimo Spojeného kráľovstva.
Ak sa nachádzate v EHP alebo Spojenom kráľovstve, prenesieme vaše osobné údaje iba vtedy, ak:
- krajine, do ktorej sa budú osobné údaje prenášať, bolo udelené rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti; alebo
- zaviedli sme primerané záruky v súvislosti s prevodom, napríklad sme uzavreli štandardné zmluvné doložky EÚ a požadovali sme dodatočné záruky s príjemcom, alebo je príjemca zmluvnou stranou záväzných podnikových pravidiel schválených dozorným orgánom EÚ alebo Spojeného kráľovstva .

5. ZÁKONNÉ PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB
Ako dotknutá osoba nás môžete požiadať o informáciu o spracúvaní svojich osobných údajov a môžete požiadať o opravu svojich osobných údajov, prípadne o vymazanie týchto údajov – s výnimkou povinného spracúvania údajov – odstránenie údajov, môžete uplatniť svoje právo na prenosnosť údajov a námietku spôsobom uvedeným pri zaznamenávaní údajov.
V súlade s článkami 15 až 20 GDPR máte ako rezident v Európskom hospodárskom priestore (alebo tam, kde sa z iných dôvodov uplatňuje GDPR) v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi nasledujúce práva:
a) právo získať informácie o našom spracovaní;
b) právo na prístup k svojim osobným údajom;
c) právo na opravu;
d) právo na vymazanie vašich údajov;
e) právo na obmedzenie spracovania;
f) právo na prenosnosť údajov (preniesť svoje údaje inému prevádzkovateľovi);
g) právo namietať proti nášmu spracovaniu.


Vaše práva si môžete uplatniť prostredníctvom dopytov zaslaných na kontaktné možnosti Prevádzkovateľa, vrátane emailu zaslaného na adresu  oou@summit.sk
Máte právo byť informovaní o typoch osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Máte tiež právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (právo na prístup). Ak sa žiadosť dotýka práv a slobôd iných alebo je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, vyhradzujeme si právo účtovať za takéto úkony primeraný poplatok alebo vo výnimočných prípadoch odmietnuť konať na základe žiadosti.
Máte právo opraviť nesprávne údaje alebo ich vymazať, prípadne požiadať o obmedzenie spracúvania údajov (právo na opravu a vymazanie). Ak spracúvame vaše údaje na základe nášho oprávneného záujmu, môžete proti spracúvaniu údajov namietať (právo namietať).
Máte tiež právo získať Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, v bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a postúpiť ich inému prevádzkovateľovi údajov, alebo nás môžete požiadať, aby sme ich preposlali za Vás, ak sú splnené zákonné podmienky (právo na prenosnosť údajov). Ak spracúvame Vaše údaje na základe Vášho súhlasu, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať, čo však neovplyvní zákonnosť predchádzajúceho spracúvania údajov.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať napríklad týmito spôsobmi:
osobne v sídle prevádzkovateľa,
emailom  oou.ba@summit.sk,
poštou na adresu prevádzkovateľa,
priamo v newslettry, ktorý Vám prevádzkovateľ zaslal emailom.
V prípade zasielania marketingových informácií uveďte, či si želáte sa odhlásiť iba z jednej formy napr. iba zo zasielania smsiek, alebo zo všetkých (emailom, telefonicky, 

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, pracoviska alebo miesta predpokladaného úrazu, najmä ak podľa predpokladu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby porušuje ustanovenia GDPR. V Slovenskej republike je príslušným Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/.


6. ZMENY TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Tieto zásady ochrany osobných údajov aktualizujeme, keď to bude potrebné, aby odrážali zmeny v platnom práve, našich produktoch, aké osobné údaje zhromažďujeme alebo ako osobné údaje používame. Keď uverejníme zmeny v Zásadách, zmeníme dátum „Aktualizované dňa“ v hornej časti Zásad. Ak vykonáme v Pravidlách podstatné zmeny, vhodnou formou (napríklad formou oznámenia na webovej stránke) Vám to oznámime; ak budú právne predpisy vyžadovať Váš súhlas s takýmito zmenami, požiadame Vás oň.