Právne informácie


Prevádzkovateľom tejto internetovej stránky (ďalej len „internetová stránka") je Summit Motors Slovakia, spol. s r.o., IČO: 35 837 331, Registrácia: OR OS Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 26651/B (ďalej len „prevádzkovateľ"). Pre túto internetovú stránku platia nasledovné zmluvné podmienky používania. 

Podmienky používania tejto internetovej stránky

Internetová stránka, ako aj jej jednotlivé časti sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len "autorský zákon"). Výlučným vlastníkom majetkových autorských práv k internetovej stránke je prevádzkovateľ, ktorý je zároveň je oprávnený vykonávať majetkové práva k tejto internetovej stránke. Podmienky používania tejto internetovej stránky určuje, vydáva a mení výhradne prevádzkovateľ stránky. Používaním tejto internetovej stránky dáva návštevník (ďalej len „používateľ") súhlas s týmito podmienkami používania.

Prevádzkovateľ dáva právo využívať internetovú stránku výhradne pre osobnú potrebu používateľa. Akékoľvek iné použitie stránky (ako celku, tak ich jednotlivých častí) podlieha schváleniu prevádzkovateľa v súlade s autorským zákonom. Prístup na internetovú stránku a jej používanie je bezplatný.

Akýkoľvek neoprávnený zásah do internetovej stránky alebo jej časti, akékoľvek neoprávnené používanie internetovej stránky alebo jej časti, akékoľvek kopírovania alebo napodobňovanie internetovej stránky alebo jej časti je v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a preto sa zakazuje.

Tieto stránky nesmú byť používané ako zdroj informácií nahrádzajúci autorizovaných predajcov a servisy značky Ford. Informácie na týchto stránkach majú informatívny charakter, nie sú právne záväzné a nepredstavujú predajnú ponuku. Informácie o cenách obsiahnuté na týchto stránkach či poskytnuté ich prostredníctvom sú čisto informačného charakteru a nepredstavujú predajnú ponuku na akýkoľvek produkt značky Ford a zároveň nezaväzujú autorizovaných predajcov alebo servisy značky Ford. Nákup akéhokoľvek produktu značky Ford je podrobený podmienkam zmluvy uzavretej pri predaji

Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetovej stránky. Prevádzkovateľ tiež nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetových stránok tretích osôb, na ktoré odkazuje táto internetová stránka. 

S výnimkou týchto podmienok nemá zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na internetovej stránke povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a používateľom, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch uvedené inak. Právne vzťahy, ktoré vznikli medzi prevádzkovateľom a používateľom týchto stránok sa riadia podľa znenia týchto podmienok platného ku dňu vzniku týchto vzťahov. Podmienky používania tejto interentovej stránky sú platné a účinné dňom ich zverejnenia. Podmienky boli zverejnené 01.08.2018. 

Prípadne si prečítajte aj naše pravidlá pre ochranu osobných údajov