Fotogaléria

Technické údaje o vozidlách Ford

Spoločnosť Summit Motors Slovakia, spol s r.o., so sídlom v Bratislave, je autorizovaným zástupcom európskej časti výrobcu vozidiel Ford pre Slovenskú republiku, preto je ako jediná oprávnená a v určitých prípadoch aj povinná vydávať doklady týkajúce sa technických parametrov vozidiel Ford, ktoré sú vyžadované orgánmi štátnej správy a inými inštitúciami na základe zákona č. 725/2004, zákona č. 548/2007 a ďalších právnych predpisov.

V prípade potreby akýchkoľvek doplňujúcich informácií sme vám k dispozícii.
Kontakt: 02/33 526 295 alebo 02/33 526 235, homologizacie@summit.skPodmienky pre získanie dokladov s technickými údajmi vozidiel

Najčastejšie vydávané doklady pre vozidlá Ford sú certifikát konformity (CoC), úplný alebo čiastočný základný technický opis (ZTO) vozidla, doklad pre opravu resp. doplnenie údajov v OE vozidla, potvrdenie o plnení smerníc ES, potvrdenie o spotrebe paliva, potvrdenie alternatívnych pneumatík a niektoré ďalšie. Základným predpokladom pre získanie ktoréhokoľvek dokladu je elektronické zaslanie písomnej žiadosti na tlačive, ktoré je umiestnené nižšie. Okrem predmetu žiadosti uvádzajte vždy vaše kontaktné údaje (adresa, telefón, E-mail), aby sme vás mohli v prípade potreby čo najrýchlejšie kontaktovať. K akejkoľvek žiadosti je potrebné pripojiť čitateľnú kópiu registračného dokladu vozidla, či už zahraničného, alebo slovenského (technický preukaz alebo osvedčenie o evidencii). Pri vyplňovaní formulára žiadosti dbajte na čitateľnosť a úplnosť požadovaných údajov. Doklady sa vydávajú resp. zasielajú poštou po uhradení príslušného poplatku podľa firemného cenníka umiestneného nižšie. Žiadateľom s preukazom ZŤP (musí byť súčasne majiteľom alebo držiteľom vozidla zapísaným v OE) sa technické vyjadrenia poskytujú bezplatne. Žiadosti vybavujeme spravidla do týždňa (v prípade CoC 2-3 týždne), pokiaľ nie sú potrebné dodatočné konzultácie alebo zaslanie chýbajúcich dokladov.

Spôsob zaslania žiadosti

1. elektronicky na homologizacie@summit.sk
2. poštou na adresu: Summit Motors Slovakia spol. s r.o., P.O.Box 50, 830 06 Bratislava 36
   

Identifikačné údaje pre platobný styk

Názov účtu: Summit Motors Slovakia
IBAN/BIC: SK18 7500 0000 0000 2500 4673 / CEKOSKBX
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: posledných 5 znakov VIN čísla vozidla

Doklady na stiahnutie

Tlačivo pre žiadosť o doklady s technickými údajmi vo formáte PDF (0,27 MB)
Cenník pre vydávanie dokladov s technickými údajmi vo formáte PDF (0,07 MB)

Viac informácií o formáte PDF - Formát PDF Vám umožňuje prehliadať a tlačiť súbory bez toho, aby ste museli mať nainštalovaný program použitý pri jeho vytvorení. AdobeTM poskytuje zadarmo program Acrobat Reader, s ktorým môžete pracovať s týmito súbormi. Pokiaľ už máte Acrobat Reader nainštalovaný vo svojom počítači, nájdete ho v zložke Programy v menu Štart. V opačnom prípade si ho stiahnite pomocou odkazu nižšie.
Získajte Adobe Acrobat Reader

Dôležité upozornenie pre individuálny dovoz vozidiel

Na základe nového zákona č. 79/2015 z.Z. o odpadoch sa za individuálny dovoz vozidiel od 01. 01. 2016 neplatí poplatok do Recyklačného fondu. Od tohto dátumu sa individuálny dovoz vozidiel riadi ustanoveniami § 62 ods. 2 a 3 zákona č. 79/2015 Z.z. Uhradenie poplatku a získanie potvrdenia na preukázanie prevzatia zodpovednosti je možné na internetovom portáli www.idovoz.sk.

Zároveň upozorňujeme, aby sa po 01. 01. 2016 nepoužívali predtlačené
poštové poukážky Recyklačného fondu, účet bude zrušený.