Technické žiadosti

Spoločnosť Summit Motors Slovakia, spol s r.o., so sídlom v Bratislave, je autorizovaným zástupcom európskej časti výrobcu vozidiel Ford pre Slovenskú republiku, preto je ako jediná oprávnená a v určitých prípadoch aj povinná vydávať doklady týkajúce sa technických parametrov vozidiel Ford, ktoré sú vyžadované orgánmi štátnej správy a inými inštitúciami na základe zákona č. 725/2004, zákona č. 548/2007 a ďalších právnych predpisov.

V prípade potreby akýchkoľvek doplňujúcich informácií sme vám k dispozícii na nasledujúcich
kontaktoch: 02/33 526 295 alebo 02/33 526 235, homologizacie@summit.sk


 • TECHNICKÉ ŽIADOSTI

  Podmienky pre získanie dokladov s technickými údajmi

  Najčastejšie vydávané doklady pre vozidlá Ford sú certifikát konformity CoC, úplný alebo čiastočný základný technický opis ZTO vozidla, doklad pre opravu resp. doplnenie údajov v OE vozidla, potvrdenie o plnení smerníc ES, potvrdenie o spotrebe paliva, potvrdenie alternatívnych pneumatík a niektoré ďalšie.

  Základným predpokladom pre získanie ktoréhokoľvek dokladu je zaslanie elektronickej žiadosti na tlačive, ktoré je umiestnené nižšie. Okrem predmetu žiadosti uvádzajte vždy vaše kontaktné údaje ako adresa, telefón, E-mail, aby sme vás mohli v prípade potreby čo najrýchlejšie kontaktovať. K akejkoľvek žiadosti je potrebné pripojiť čitateľnú kópiu registračného dokladu vozidla, či už zahraničného, alebo slovenského, technický preukaz alebo osvedčenie o evidencií vozidla.

  Pri vyplňovaní formulára žiadosti dbajte na čitateľnosť a úplnosť požadovaných údajov. Doklady sa vydávajú resp. zasielajú poštou po uhradení príslušného poplatku podľa firemného cenníka nižšie. Žiadateľom s preukazom ZŤP, musí byť súčasne majiteľom alebo držiteľom vozidla zapísaným v OE,
  sa technické vyjadrenia poskytujú bezplatne. Žiadosti vybavujeme spravidla do týždňa, v prípade CoC
  2-3 týždne, pokiaľ nie sú potrebné dodatočné konzultácie alebo zaslanie dodatočných dokladov.

  Spôsob zaslania žiadosti

  1. elektronicky na homologizacie@summit.sk
  2. poštou na adresu: Summit Motors Slovakia spol. s r.o., P.O.Box 50, 830 06 Bratislava 36

  Identifikačné údaje pre platobný styk

  Názov účtu: Summit Motors Slovakia
  IBAN/BIC: SK18 7500 0000 0000 2500 4673 / CEKOSKBX
  Konštantný symbol: 0308
  Variabilný symbol: posledných 5 znakov VIN čísla vozidla

  Doklady na stiahnutie

  Tlačivo pre žiadosť o doklady s technickými údajmi
  Cenník pre vydávanie dokladov s technickými údajmi

 • INDIVIDUÁLNY DOVOZ VOZIDIEL

  Dôležité upozornenie pre individuálny dovoz vozidiel

  Na základe nového zákona č. 79/2015 z.Z. o odpadoch sa za individuálny dovoz vozidiel od 1.1.2016 neplatí poplatok do Recyklačného fondu. Od tohto dátumu sa individuálny dovoz vozidiel riadi len ustanoveniami § 62 ods. 2 a 3 zákona č. 79/2015 Z.z. Uhradenie poplatku a získanie potvrdenia na preukázanie prevzatia zodpovednosti je možné na internetovom portáli www.idovoz.sk.

  Zároveň upozorňujeme, aby sa po 01. 01. 2016 nepoužívali predtlačené
  poštové poukážky Recyklačného fondu, účet bude zrušený.

Bookmark & Share